2007.03.06 Dzieci przedsiebiorców mogą chorować

Trybunał Konstytucyjny orzekł dzisiaj, że uzależnianie wypłat świadczeń z tytułu zasiłku opiekuńczego na dzieci od obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jest niezgodne z Konstytucją RP.

ZUS powołując się od lat na ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa konsekwentnie odmawiał wypłacania świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem dla osób, które są przedsiębiorcami, obojętnie kobiet czy mężczyzn.
Pracownik takiego przedsiębiorcy ma prawo do tego świadczenia, a jego pracodawca nie. Wynika to z zapisu we wspomnianej ustawie, który prawo do zasiłku opiekuńczego przyznaje tylko osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo. O to słowo poszła batalia, którą ostatecznie musiał rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny.
Dla przedsiębiorców od 1 stycznia 1999 roku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, mogą płacić tę składkę (w marcu wynosi ona 39,14 zł) lub z niej zrezygnować. Od lat sprawa ta wywołuje wiele kontrowersji i wzburza szczególnie prowadzące działalność kobiety, które mimo, że opłacają ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, są traktowane, w ich opinii, jak płatnicy drugiej kategorii. Faktycznie, porównując prawa przedsiębiorców z prawami osób zatrudnionych na umowę o pracę, widać wyraźną dyskryminację tych pierwszych, mimo że opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe są procentowo identyczne.
Taki stan prawny prowadził do nagminnego obchodzenia tego przepisu. Matki chorych dzieci udawały własną chorobę, by uzyskać świadczenie na czas, który chciały poświęcić choremu dziecku.

Dziś Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok po rozpoznaniu sprawy 20 lutego br. w którym orzekł, że art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo", jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza Konstytucję. Ubezpieczeni opłacający składkę na tych samych zasadach mogą oczekiwać, że zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia będzie taki sam, niezależnie od tego czy ubezpieczenie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Kwestionowana regulacja wprowadzając nieuzasadnione kryterium różnicowania, oderwane od zasady przyznawania zasiłków i celu ich wprowadzenia, doprowadziła do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia uprawnień osób ubezpieczonych dobrowolnie.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Ciemniewski. Wyrok jest ostateczny.

Trybunał Konstytucyjny nie poruszał kwestii prawa przedsiębiorców do urlopu wychowawczego, który podobnie jak zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom, a nie przysługuje ich pracodawcom.


źródło: http://www.trybunal.gov.pl