ZUS 2013

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1018) - 3.713 zł
3.713 zł x 0,6 = 2.227,80 zł

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność: minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2012)

Składki ZUS na rok 2013:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 710,67 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 434,87 zł
rentowe (8 proc.) - 178,22 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 54,58 zł
wypadkowe (1,93 proc.) - 43,00 zł
+
fundusz pracy (2.45 proc.) - 54,58 zł

Mały ZUS: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2013 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 480,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2013 r.). 1600 zł x 0,3 = 480,00 zł

Składki ZUS na rok 2013:
Ubezpieczenie społeczne łącznie: 153,12 zł
emerytalne (19,52 proc.) - 93,70 zł
rentowe (8 proc.) - 38,40 zł
chorobowe (2,45 proc.) - 11,76 zł
wypadkowe (1,93 proc.) - 9,26 zł

Ubezpieczenie Zdrowotne

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z xx.01.2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r. *Zob. Obwieszczenie* - 3.877,50 zł
3.877,50 zł x 0,75 = 2.908,13 zł

2.908,13 x 0,09 = 261,73


ZUS-2010 - ZUS-2011 - ZUS-2012